דלג לתוכן המרכזי
03-6958860
בית אשדר 2000, יגאל אלון 53, תל אביב

עזבון המנוח אמיר חייק ז"ל נ' עירית ת"א

בשא (ת"א) 18570/06  עיזבון המנוח אמיר חייק ז"ל נ' עיריית תל אביב

 

בתי המשפט

 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בש"א 018570/06

בש"א 018570/06
בש"א 2639/06

----------------------------
בתיק עיקרי: 002681/05

בפני: כב' הרשם איתן אורנשטיין  

 

 

 

ב ע נ י ן: 1. עיזבון המנוח אמיר חייק ז"ל       
  2. כרמל חייק    
  3. תמר חייק     
  ע"י ב"כ עו"ד ענת גינזבורג  

המבקשים

התובעים

    נ   ג   ד  
  1. עיריית תל אביב    
  2. יוסף ברנע    
  3. מדינת ישראל משרד הפנים    
  4. אתרים חברה לפתוח אתרי תיירות בתל אביב   

המשיבים

הנתבעים

  ע"י ב"כ עו"ד 1-2 חיים קליר    
  3.פרקליטות מחוז ת"א    
  4. גרוס, אורעד, שלימוף      

 


ה ח ל ט ה

 1. המבקשים עותרים לחייב את המשיבים 1 ו-2 (להלן: "המשיבים"), במתן מענה לשאלון וגילוי מסמכים ספציפיים. 
 2.  עסקינן בתביעה של אמיר חייק ז"ל, יליד 3.8.80, בחוף "מציצים", בתל אביב, (להלן: "החוף"),  ביום 5.9.03 בהיותו בן 23.
 3. התובעים, הם המבקשים בבקשה נשוא החלטתי, טוענים לעניין הבקשה, כי החוף, היה חוף רחצה מוכרז, ולכן מחויבים המשיבים, הגורמים המוסמכים לטפל בחוף, לפצות את עזבונו של המנוח והוריו, המבקשים 2 ו – 3, בגין רשלנותם בעטיה טבע המנוח. אציין כי בכתב התביעה נטען כי החוף, חרף היותו מוכרז לרחצה, לא היה מאוייש במצילים בשעות הרחצה המוכרזות, ולכן היה על המשיבים למנוע מהמתרחצים להיכנס למים ומכל מקום להביא לידיעתם כי הרחצה מסוכנת בהעדר שירותי מצילים. 
 4. הנתבעים מכחישים את חבותם. בין היתר ולצורך הבקשה, נטען, כי אירוע הטביעה התרחש בתום שעות הרחצה המותרות, או בסמוך לכך. עוד נטען כי על המנוח היה לוודא נוכחות מציל ולדעת כי בהעדרו הרחצה מסוכנת ואסורה, ואם בחר להיכנס למים, מהווה הדבר רשלנות תורמת מבחינתו, ובגדר הסתכנות מרצון.
 5. במסגרת המסמכים שגילויים התבקש, הם פרטים לגבי פעילות תחנות ההצלה בחופי הרחצה בתקופת האירוע ובתקופות סמוכות קודם לכן, נוכחות מצילים בחופים, ישיבות הנהלת מחלקת החופים לשנים האמורות, הכשרת המצילים, קיום סכסוך בין המצילים לבין העירייה, תכתובת בין העירייה לבין משרד הפנים בקשר עם תחנות ההצלה, וכן הנחיות והוראות פנימיות של העירייה לתחנות ההצלה בתחומה.
 6. המשיבים, העירייה ומנהל מחלקת החופים בעירייה סירבו להמציא את כל הפרטים המבוקשים וכלל לא הגיבו לדרישה להשיב על שאלון. במסגרת תגובתם נטען כי אין כל רלוונטיות לפרטים באשר לפעילות תחנות ההצלה בשנתיים שקדמו לטביעת המנוח, בדומה גם דוחות סטטיסטיים לגבי אירועי הטביעה בחופים בששת השנים שקדמו לטביעה. יצויין כי נמסר מידע באשר לאירועי טביעה משנת 2003. כך גם נטען לגבי מסמכים נוספים של ישיבות מחלקת החופים, שמות המצילים ועוד.
 7. נקבע בהלכה הפסוקה כי צד יחוייב ליתן מסמכים כאשר הם רלוונטים להליך. בהקשר זה אפנה לקביעת כבוד הנשיא ברק לפיה היות המסמך רלבנטי הינו שיקול מכריע אם להתיר  גילויו של המסמך, וכדבריו ברע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל נ' אזולאי, פ"ד מט (4) 54, 60:
  " גילוי מסמכים משתרע על כל "המסמכים הנוגעים לענין הנדון" (תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984). על צד לגלות כל אותם מסמכים, אשר סביר הניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נושא  תובענה...הרלוואנטיות לצורכי גילוי היא במידת האור שהמסמך עשוי לשפוך על המחלוקת שבין הצדדים. מסמך שיש בו כדי לסייע לקו חקירה הוא רלוואנטי." 
  הצורך לגלות את המסמכים לצד שכנגד הוא גם על מנת שיהיה ערוך לדיון כדבעי ובלשונו של כב' השופט ויתקון:
  "חשוב שמראשית המשפט יגלה כל צד את מלוא החומר שבידיו, שלא יהא יריבו מופתע, יוכל להתכונן כהלכה, ולא יוסתר ממנו דבר העשוי להוציא לאור את זכותו"

   ע"א 327/68 מנגר ואח' נ' ביינון ואח' פ"ד נב (2) 602, 604.
 8. לטעמי, דרישת המבקשים בנסיבות המקרה, יש בה משום הרחבה מעבר לדרוש, כמו גם הכבדה על המשיבים, ולכן יש לצמצם חלק מהמבוקש על ידם וניתן להסתפק גם במידע שכבר ניתן, ואפרט:
 9. יש רלוונטיות למתן ספרי תחנות ההצלה בחוף בשנתיים שקדמו לטביעה, על מנת שיהיה בסיס להשוואה סביר, בדבר מקרי הטביעה שאירעו במשך התקופה האמורה. בדומה, יש מקום לחשוף את דוחות הנוכחות של המצילים בחוף בעונת הרחצה, מעבר למסמך שנטען כי נמסר, שכן נאמר בו שהוא חל על חוף אחר, נורדאו, וכן הוא מוגבל במועד. מסמך זה דרוש לאור המחלוקת האם התחנה בחוף הייתה מאויישת בעת הטביעה. 
  לא ראיתי צורך לחייב את המשיבים לחשוף את דוחות טביעה לשנים 1998-2004, שכן יש בכך הרחבה והכבדה שלא לצורך, שכן די במידע בהקשר זה המתייחס לשנתיים שקדמו לאירוע, כדי לבחון את הצורך שהיה בהשמת שירותי הצלה בחופים. בדומה הם הפרוטוקולים של ישיבות מחלקת החופים, ואף זאת לשנתיים שקדמו לאירוע הטביעה. 
  בדומה, סבורני שאין לחייב את המבקשים למסור פרטים על שמות המצילים והפקחים וכן בדיקת כשירות שעברו הראשונים, לאור טענת המבקשים כי הטביעה התרחשה שעה שלא היו שירותי הצלה, שכן אין לעניין זה כל רלוונטיות לתובענה. 
  עם זאת, יש מקום לחשוף מידע, האם התחנה לא הייתה מאויישת מחמת סכסוך שבין העירייה לבין המצילים לפי שיהיה בכך כדי לשפוך אור על המחלוקות בנוגע לאיוש התחנה, בעת הטביעה. 
  על המבקשים להמציא את נוהלי העירייה או  משרד הפנים, אם קיימים, בדבר החזקת שירותי ההצלה בתחנות השונות בחופים, לפי שיהיה בכך כדי לקדם את בירור חובות המצילים והפקחים של העירייה, והאם אלה קוימו לעניין נשוא התביעה. בדומה גם קיומם של הוראות משרד הפנים, אם קיימות. אין מקום לגלות התכתבויות עם משרד הפנים, שכן אלה אינן בגדר הוראה מחייבת.
 10. המשיבים יגלו את המסמכים המבוקשים תוך 30 יום. לא יעשו כן, על המבקשים להגיש בקשה לבית המשפט, לא יאוחר מתום 15 יום מתום המועד האמור. 
 11. המשיבים לא ענו לשאלון. בהודעת עו"ד אגולסקי מטעם המשיבים, מיום 4.10.06, התבקש מתן תוספת זמן קצרה לתגובה לעניין זה. למותר לציין כי מאז מועד הבקשה ועד מתן החלטתי זו, חלף זמן ניכר, ובוודאי שהיה בו כדי למצות את הבקשה, אך לא ראיתי בתיק  מענה. שומה היה עלי לקבוע כי בנסיבות אלה יש לחייב את המשיבים להשיב לשאלון, שכן אחרת, יידרש בית המשפט שוב לבחון את התיק ויריעת המחלוקת, ולהשקיע מזמנו. לפנים משורת הדין, ניתנת אורכה לבא כוח המשיבים להגיב עניינית לשאלון, וזאת עד ולא יאוחר מיום 11.2.07. לא תנוצל אורכת החסד, יהיה על המשיבים להשיב לשאלון כמות שנשאל, תוך 30 יום מהיום, ויחול האמור בסעיף 10 לעיל.

התבקשתי להקדים את קדם המשפט בתיק.

ייקבע לק"מ ליום 21.5.07 בשעה 09:30.
הואיל והמבקשים הגישו תחשיבי נזק, יגישו הנתבעים תחשיב נזק מטעמם לא יאוחר מ 14 יום לפני ישיבת ק"מ.

המזכירות תשלח את ההחלטה  לבאי כוח הצדדים.
 
ניתנה היום י"ג בשבט, תשס"ז (1 בפברואר 2007) בהעדר הצדדים.

5129371
54678313                                                                                ____________________
איתן אורנשטיין, שופט

הרשם איתן אורנשטיין 54678313-18570/06
                                                                                               רשם בית המשפט
                                                                                               המחוזי תל אביב - יפו

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לכל יעוץ משפטי מכל סוג שהוא. כל הזכויות שמורות 2014. בניית אתרים המסלול הירוק‪Google+‬‏Google+